Swaminarayan Dhun (Most energetic Mantra of divine voice of Shree Hari prasad Swamiji Inspiration : Shree Suchetan Swamiji Music composed & Music Programming by : Paresh Shah (Bombay Paresh) Backing Vocals : Chintan Rana Harsh Raj Rajesh Raj Yuvraj Raj Kirtan Vyas Vikram Solanki Paresh Shah Special Thanks : Shree Svayam Sevak Swamiji , Sugney Swamiji. "Satsangi Jeev" ("Thanks to gave me the path of Atmiya Samaj" - Paresh Shah)

Haridham

Sokhada

Hariprasadswami

hariashram

shreehariashram

vadodara

yds

ydsharidham

ydssokhda

hariswami

youth

dicoruses

nonegative

everpositive

suhradbha

suhradbhav

atmiy

atmiyata

yogidham

avd

avm

svm

bakrol

manjalpur

dasnadas

dasnudas

haridhamnj

haridhamusa

haridhamcanada

haridhamuk

haridhamgermany

atmiya

parvanai

speech

santo

swamiji

swami

yogidivinesociety

yogimahilakendra

bhaktiashram

suhrad

haridham

sokhada

ydsbhajan

temple

culturaldance

mandir

aym

aym2015

aym2020

ymk

ydsindia

paravani