Sharadindu Samakare Parabrahma Swarupini Vasara Peetha nilaye Saraswathi namostute This is the Sloka on the Saraswathi devi at Basara, where Saketh's Aksharabhyasam was done.

Saradindu