Các bạn có Apple iMac có thể cân màn hình (Calibrate) mà không cần mua thêm con bọ cân đo màn hình. Làm cách này thì không tốn tiền nhưng cũng không chính sát bằng đầu tư cho mình con bọ như Datacolor SpyderX. If you want to support my channel, you can buy me a coffee. Many thanks! https://www.buymeacoffee.com/PeterPham Link to support this channel: https://www.buymeacoffee.com/PeterPham Contact me at: Email: [email protected] #PeterPhamVisuals YouTube: https://www.buymeacoffee.com/PeterPham Website: https://www.buymeacoffee.com/PeterPham Facebook: https://www.buymeacoffee.com/PeterPham 500px: https://www.buymeacoffee.com/PeterPham

Peter Pham

Peter Pham Visuals

photography

Vietnam

Apple iMac calibration