- Cách Để Sở Hữu Một Cây Kiếm Mạnh Nhất Trong Minecraft !!! - Lệnh : /give @p minecraft:diamond_sword 1 0 {ench:[{id:22,lvl:1000},{id:17,lvl:1000},{id:16,lvl:1000},{ id:21,lvl:100},{id:19,lvl:10},{id:20,lvl:1000},{id:18,lvl:1000},{id:34,lvl:1000},{id:70,lvl:1000}]}

#Minecraft